ته خط مدرنیته

سبک کوبیسم

هنر مدرن

شعر مدرن

آشفتگیهای مدرن

یعنی ضرورت نصب تابلوهای ... تقاطع ، شیب تند، پیچ خطرناک

یعنی انسان معاصر دیگر حتی نمیفهمد که خود نمیفهمد یا او را نمیفهمند

هی حساب کتاب های فکریش را بالا پایین میکند

از نو اشفتگیهایش را ورق میزند

و باز نمیفهمد دلیل این همه کسری را

یعنی باید از نو شروع کرد

از نو چرخ را ابداع کرد

از نو گالیله را اثبات کرد

که آری زمین گرد است

و بعد از قرن بیست و یک، قرن بیست و دو نمیاید

و بعد از غزل پست مدرن، بن بست سعدیست

و از نو باید سرود

"ز عقل، اندیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید "

"گرت آسودگی باید، برو عاشق شو ای عاقل"

هستی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید