دوست های خیالی

کودک از دوست فضایی اش پرسید: آدم ها چرا دروغ می گویند؟

و دوست فضایی اش جواب داد: زیرا که آدم ها خود دوست می دارند در مصافی شبیه دروغ بشنوند.

کودک گفت چقدر پیچیده و بره ی معصومش را محکم تر در آغوش گرفت.

 

پینوشت:  این آهنگ هم تقدیم به شما.

/ 0 نظر / 10 بازدید