خدا در قران میگه "لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی " یعنی در دین اجباری نیست ، برو بگرد جستجو کن، در نتیجه خودت به حقیقت میرسی .

جالبه گاهی فکر میکنم من بی دین بیشتر به قدرت اسلام معتقدم تا خود مسلمون ها. برای من، احتمال اینکه در جستجو و تحقیق بدون سانسور در میان تمام ادیان و ایدئولوژی ها، اسلام پیروز بشه صفر نیست . ولی برخی از مسلمون ها به قدری در برابر تحقیق و آزادی بیان سایر ایدئولوژی ها مو ضع میگیرند، که انگار مطمئنند که درمسابقه با سایر ایدئولوژی ها اسلام بازنده ی میدان خواهد بود .

/ 0 نظر / 2 بازدید