آهنگ های سینا حجازی رو دوست دارم. ترانه هایش شادند و سپید. اولین بار یه دوست تو دنیای مجازی بهم معرفیش کرد.  متاسفانه اون دوست رو گم کردم. ولی ازش ممنونم و امیدوارم هر جا هست، ترانه ها ی زندگیش سپید و شاد باشند.

فکر کنم خیلی ها سینا حجازی رو می شناسند ولی اگر کسی مثل من با دنیای ترانه خوان های جدید غریبه ست. به نظرم کارهایش ارزش شنیدن دارند.