* کُرک و پرم ریخته. دیگه از خودم حساب نمیبرم.

** فهمیدم آدم بیشتر از شاد بودن به معاشرت با آدم های شاد نیاز داره. مثلا حواشیِ همین انتخابات. همه از این خوشحال بودند که بقیه خوشحالند.

*** یه مشت ژن، یه محیط رشد، میشه من. پس اثر انگشت من کو این وسط؟

**** همیشه از ترس این که یکی بیاد بزنه تو دهنمون هیچ غلطی نمی کنیم. البته آمریکا جزء استثناهاست.

*****  شباهت آدم ها خیلی بیشتر از آنی ست که فکرش را می کردیم. (پیام مخابره شده از یک آدم فضایی به پایگاهشان)