وقتی که بی دلیل سرخوشی باید اولین پنجره ی دم دستت را باز کنی و از ته دلت فریاد بزنی "من خوشبختم" . حتی اگر دم دست ترین پنجره،  پنجره ی وبلاگت باشد.


م----------------------------------------ن  خووووووووووشبختم.