مینجق پست قشنگی در باره ی شناخت متقابل گذاشته. به نظرم این پست و کامنت هاش میتونند خیلی مفید باشند. اگر دوست داشتید یک سری بزنید .  آدرس مینجق هم در  لینک دوستان من هست .