سیاست مدار که نیستیم، پخته حرف بزنیم/حرف را باید کال گاز زد.

سر رفته است حوصله ی سکوتم، ناگفته هایم کال کال سقط  میشوند.

فرق عاقل با دیوانه این است، که عاقل نقشش را در صحنه ی دنیا زیادی جدی گرفته است .

فرق عاقل با دیوانه این است، که عاقل تمرینات خدا را جدی گرفته است .

مغزم هضم نمیکند این همه فلسفه را، شعر بالا میاورم.