آدم گاهی وامانده میشود. نه از دست کسی ها، از دست خودش. نگاه می کند به بلندای مسیر، به فاصله ای که با خودش دارد. به فراز و نشیبش. بعد شک می کند، شک می کند که بتواند.