اینو دوستش داشتم امیدوارم شما هم لذت ببرید.


قسم به شور عاشقا
به پاکی فرشتگان
نجات من نجات ما
به یک کلام و وسلام
به جای جنگ بی امان
سر غرور رهبران
به کودکان خیره سر
به درد ما چه بی خبر
اگه به داد هم رسیم
یه فرصتی به هم بدیم
سلام تازه ای بگیم به زندگانی
به جای خالی سلام
که سد شده میان ما
فقط طنین یک کلام سلام

قسم به شور عاشقا
به پاکی فرشتگان
نجات من نجات ما
به یک کلام و وسلام
به جای جنگ بی امان
سر غرور رهبران
به کودکان خیره سر
به درد ما چه بی خبر
اگه به داد هم رسیم
یه فرصتی به هم بدیم
سلام تازه ای بگیم به زندگانی
به جای خالی سلام
که سد شده میان ما
فقط طنین یک کلام سلام

نه مذهب و نه دین و نه
نژاد و رنگ و خونمون
نمیشه مانع از سلام
سلام همدلم سلام
من از تبار عاشقان
تو از تبار عاشقان
تو دستتو به من بده
سلام همدلم سلام

اگه به داد هم رسیم
یه فرصتی به هم بدیم
سلام تازه ای بگیم به زندگانی
به جای خالی سلام
که سد شده میان ما
فقط طنین یک کلام

سلام