برای اینکه شنا کردن یاد بگیری، باید اول از آب نترسی. برای اینکه زندگی کردن یاد بگیری هم، باید خیلی از ترس ها ی پیرامونت رو کنار بگذاری.

ترس از امتحان کردن، ترس از اشتباه کردن، ترس از پشیمان شدن ، ترس از قضاوت شدن ، ترس از تایید نشدن ، ترس از اعتماد کردن ، ترس از عاشق شدن ، ترس از خیانت، ترس از شکست ، ترس از صفر شروع کردن، ترس از آینده، ترس از بیماری، ترس از فقر، ترس از تنهایی، ترس از مرگ ، ترس از بعد مرگ ...

لبه ی استخر ایستادن امنه ، ولی لذت شنا کردن یک چیز دیگه است.
 
 "شادی"