یعنی من چند بار تو زندگی تو شرایط این خر آقای بریدان قرار گرفته باشم خوبه؟ N بار. البته خداییش تو این مورد استثناعا N به سمت بی نهایت میل نمی کنه. الغرض هر بارم برای فرار از مرگ حاصل از بلاتکلیفی، خودمون دستی (شما بخونید دلی) یه وزنه انداختیم تو یکی از کفه ها قربتا الی الله.