دارم میرم مسافرت. یهویی شد. همین امروز تصمیم گرفتم و  تقریبا عملی هم شد. یعنی انشالله داره میشه. نیستم برای آخرین گزارش همه با هم. شرمنده تونم بابت رکوردهای افتضاحم و ممنون از همتون بابت همراهیتون. همیشه تو زندگیم تو دوست شانس داشتم. فهمیدم این شانس تو دنیای مجازی هم با منه. این رو جدی میگم. دوستتون دارم، خیلی.

مواظب دوستان خوب من باشید.

مادر بچه ها