سلام به همگی باورتون میشه سه هفته اش گذشت؟ عمر بگذشت به بی‌حاصلی و ...

این هفته ۲۰،  ۵۰، ۵۰  بودم. فکر کنم دیگه دارم به این سطح از استاندارد  تو خودم راضی میشم. و آدم وقتی که سطح استاندارد هاش رو هی آورد پایین و پایین تر  ....

ولی نه هنوز یه هفته مونده. امیدوارم حداقل هفته ی آخر خودم رو رو سپید کنم.