اگر یکی و فقط یکی از این سه تا رو بتونید داشته باشید کدوم رو انتخاب می کنید

۱. علم کامل به اسرار  زندگی و دنیا
۲. عشق اساطیری
۳. ثروت بی انتها

با این شرط که بدونید اگر یکی رو انتخاب کنید از بقیه فقط زیر حد متوسط (بخور و نمیر) میتونه نصیبتون بشه.