من نمیدونم چرا من نزولی صعود می کنم. شرمنده ی روی گُلتون ولی این هفته من  ۷۰، ۱۰، ۱۰ بودم.

فکر کنم دیگه پیر شدم. اراده مراده ام نم کشیده. هی جوونی ...