تو که ناخدای شب های طوفانیم  نشدی

بیا و برای روزهای آفتابیم خدایی کن

"رها"