نفس موهایم / در قفس تنگ انگشتانت میگیرد
وقتی که روشنی چشمانت پناهم  نمیدهد
برای من ای نازنین / نگاه بیاور
 من از آینه های مات  میترسم